تست IPG همراه توکن

روش های کمک | بنیاد خیریه شاخه امید طوبی

روش های کمک

_

روش های کمک

انواع روش های کمک به موسسه خیریه شاخه امید طوبی…

موسسه خیریه شاخه امید طوبی مددجویان را بر اساس وضعیت معیشتی که شامل ایتام،افراد بیمار،افراد بد سرپرست ، زنان مطلقه و بدون سرپرست میباشند را طبقه بندی وحمایت می کند .

شرایط و مدارک مورد نیاز :

  1. اخذ درخواست شخص مراجعه کننده توسط مددکار
  2. انجام مصاحبه و کسب اطلاعات لازم در خصوص فرد وخانواده
  3. اخذ تصویر شناسنامه فرد مراجعه کننده و خانواده وی
  4. گواهی تحصیلی فرزندان
  5. اجاره نامه ومدارک دال بر سکونت متقاضی

 

اخذ مدارک لازم شامل :

  1. گواهی فوت سرپرست
  2. متواری بودن و از کارافتادگی
  3. زندانی بودن سرپرست، و یا طلاق یافته
  4. ارائه مدرک کتبی دال بر عدم دریافت مستمری از سایر موسسات حمایتی و سازمان تامین اجتماعی

 

مراحل انجام کار :

پس از اخذ درخواست ومدارک لازم توسط مددکار مربوطه مصاحبه اولیه انجام گرفته و اطلاعات موردنیاز کسب می شود. بازدید منزل و بررسی های لازم انجام  و در صورت حائز شرایط بودن ، فرد و خانواده مورد حمایت قرار می گیرند